Víctor Català

No la persegueixis may, donchs, la originalitat; no t’afectis a n’aqueixa mania d’ensa o de neulit. Estudia ab compte les teves aptituts, perfecciónales en lo possible, trevalla ab fe y senceresa y lo que hi haja en tu de valorós y distintiu un dia o altre sortirà. No’t preocupis de fer obra diferenta de la dels demés, sinó de ferla senzillament tal com la sentis, sense postiços ni falsejaments de criteri.

Pompeu Gener

La tasca de descastellanisar Catalunya’s fa cada dia més necessaria; y qui diu Catalunya, diu Mallorca. Aixó vol dir, no solament fer que parli la seva llengua, expressió lógica y fisiológica del organisme de la rassa y del medi, y que no perdi energies adaptantse a una llengua com la castellana.

Modest Urgell

Encara’m sembla que veig aquell quarto, ahont me tancava de sol á sol per pintar, escriure, fumar, descansar a ratos y somniar á tota hora, sobre tot cap al vespre, quan el sol, ponentse darrera'ls arbres sechs de la Devesa, deixava a mitja llum las montanyas llunyanas, la planura serpentejada pel Ter.

Anton Busquets i Punset

Moltas eran las horas que'ls entretenia ab la lectura d'aquells cants, assadollantse l'ànima d'en Verdaguer ab el perfum delicat, al ensemps que mascle, de la poesia popular, que fou la seva llet y sa obra de consulta y estudi. L'época fixa en que comensá L'Atlàntida es un xich difícil de trobar. En tant, vingué'l primer diumenge de maig del any 1865, y ab ell el triomf de Verdaguer en la festa dels Jochs Florals.

Joaquim Pena

Pobre Gluck! D’aquesta feta son nom quedarà per sempre més esborrat del cel de la inmortalitat, peró en cambi, en nostre Grrran Teatre del Liceu, diemho clar, en el gran femer de nostra corrompuda societat, hi posarém una lápida conmemorativa que recordi al esdevenir el punt fins ahont pot arribar la estupidesa d’un públich.

Modest Urgell

Vetaqui que una vegada, de las moltas que per aqueixos mons de Deu he sortit en busca de impresions, trobantme camí del Hospitalet, ab la capsa á la má, l’album á la butxaca y’l cap ple de sebas, me va sorprendre un efecte de cel morat, mes no modernista, ab nuvolets grochs, tampoch modernistas, peró molt bellugadissos, que treyan el cap per darrera d’uns pallers, dibuixavan una silueta tan original com senzilla y atrevida.

Lluís Marsans

Si aquest medi no l'atura á temps, el Catalanisme fará per complert son camí. Examinéu als catalanistas militants y hi trobaréu la proba. Tots ells representan diferentas generacions: cada generació aspira á una forma nova, tant més nova, tant més perfecta com més jove es l’element que la sosté. Fem pas, donchs, á la joventut que plena de vida ve á la lluyta: d'ella es el pervindre.

Carregant més articles...
No more posts