Articles publicats al diari La Publicitat

De Jochs Florals, article de Víctor Català publicat el 14 de gener de 1917.