Joaquim Pena

Pobre Gluck! D’aquesta feta son nom quedarà per sempre més esborrat del cel de la inmortalitat, peró en cambi, en nostre Grrran Teatre del Liceu, diemho clar, en el gran femer de nostra corrompuda societat, hi posarém una lápida conmemorativa que recordi al esdevenir el punt fins ahont pot arribar la estupidesa d’un públich.

Modest Urgell

Vetaqui que una vegada, de las moltas que per aqueixos mons de Deu he sortit en busca de impresions, trobantme camí del Hospitalet, ab la capsa á la má, l’album á la butxaca y’l cap ple de sebas, me va sorprendre un efecte de cel morat, mes no modernista, ab nuvolets grochs, tampoch modernistas, peró molt bellugadissos, que treyan el cap per darrera d’uns pallers, dibuixavan una silueta tan original com senzilla y atrevida.

Lluís Marsans

Si aquest medi no l'atura á temps, el Catalanisme fará per complert son camí. Examinéu als catalanistas militants y hi trobaréu la proba. Tots ells representan diferentas generacions: cada generació aspira á una forma nova, tant més nova, tant més perfecta com més jove es l’element que la sosté. Fem pas, donchs, á la joventut que plena de vida ve á la lluyta: d'ella es el pervindre.

Carregant més articles...
No more posts